RODO


Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tajstra sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.
2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 736-669-333 lub
adresem e-mail: biuro@lete-pogrzeb.pl.
3. Informuję, iż:
a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu
wykonywania zleconych usług,
b. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez
Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu
wykonywania zleconych usług,
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych
do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Zakład Ubezpieczeń

Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-
Rentowy MSWiA, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, kościoły, cmentarze, współpracujący z

Administratorem usługodawcy wykonujący usługi w zakresie florystyki, kamieniarstwa i kremacji zwłok.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń obu stron.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy zlecenia prowadzenia konkretnej
sprawy. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonywania.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pliki cookies oraz analiza ruchu

Strona pogrzeb-bielsko.pl wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania oraz do analizy ruchu sieciowego za pomocą usługi Google Analytics. Dane do analizy ruchu są anonimizowane.

Ponadto na stronie wykorzystywane są zasoby z zewnętrznych źródeł – mapy oraz czcionki. Ich dostawcą jest Google i może za ich pomocą analizować ruch sieciowy.

Przewiń do góry